Доц. д-р Андрей Александров

ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Електронна книга 1 от Практически сборник по ТРУДОВО ПРАВО - 2020

ISBN 978-619-91529-0-4
Електронната книга е налична

13.20 лв. |

ОТ ТЪРСЕНЕТО НА ПОДХОДЯЩИЯ КАНДИДАТ ДО ПЪРВИЯ РАБОТЕН ДЕН

 

Встъпването в трудово правоотношение понякога се оказва трудно начало както за работодателя, така и за работника или служителя – те са изправени пред предизвикателството да уредят бъдещите си отношения по начин, удовлетворителен и за двете страни.

Целта на следващите редове е да бъдат предложени някои практически съвети в периода на преддоговорните отношения между страните и подписването на трудов договор.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава 1.
ФОРМУЛИРАНЕ НА ОБЯВАТА ЗА РАБОТА

Главата разглежда:
• Как работодателят да обяви свободната позиция, така че да привлече подходящи кандидати;
• Нормативноустановени изисквания и изисквания по усмотрение на работодателя;
• В кои случаи, ако кандидатът не е отговарял на изискванията за заемане на длъжността, трудовото правоотношение е недействително?
• Може ли изискването за предходен управленски опит да е критерий при подбор на кандидати за ръководни позиции?
• Кои длъжности могат да се окачествят като ръководни?
• Има ли “ръководният” характер на една длъжност значение за възникването, съдържанието и прекратяването на трудовото правоотношение?
• Има ли нормативноустановени изисквания за заемането на длъжността „главен счетоводител“?
• Кои лица не могат да бъдат съставители на финансови отчети?
За да четете пълния текст, моля, закупете тази книга.

 

Глава 2.
СЕЛЕКТИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПО ДОКУМЕНТИ И ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА

Главата разглежда:
• Кои са основанията за възникване на трудово правоотношение?
• Прилагане на конкурсното начало;
• Допустима ли е проверка на достоверността на представената от кандидатите за работа информация и чрез какви способи?
• Проверка на изложени от кандидата за работа твърдения в публично достъпни регистри и бази данни;
• Допустими ли са други интернет проучвания с оглед спазване на законодателството по защита на личните данни?
• Защита на неприкосновеността на работното място: разяснения на КЗЛД;
• Може ли кандидат за работа да оспорва решението на работодателя или негов орган да не бъде допуснат до процедурата по подбор?
• Възможности за оплакване пред Комисията за защита от дискриминация съгласно ЗЗД;
• Може ли да бъде предмет на трудов спор въпросът дали да се сключи трудов договор или не?
За да четете пълния текст, моля, закупете тази книга.

 

Глава 3.
ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТА

Главата разглежда:
• Кои са забранените въпроси в хода на подбора на кандидатите?
• Допустимо ли е работодателят да изисква информация, която не е пряко свързана с бъдещото трудово правоотношение?
• Кои са изключенията, при които съобразяването на лични характеристики не е нарушение на антидискриминационното законодателство?
• Доброволно и информирано съгласие при събиране на допълнителна информация;
• Можем ли законосъобразно да отказваме назначаването на лица в предпенсионна възраст?
• Кои са случаите, в които работодателят може да постави възрастово ограничение за кандидатите за работа?
• Допустимо ли е избягване на назначаване лица с ТЕЛК?
• Нови изисквания, въведени в Закона за хората с увреждания;
За да четете пълния текст, моля, закупете тази книга.

 

Глава 4.
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

Главата разглежда:
• Какъв е допустимият обем информация и категориите лични данни, които могат да се изискват от лицата, с които се встъпва в трудови правоотношения?
• Кои са документите, които са необходими за сключване на трудов договор?
• Допустимо ли е да се правят и съхраняват копия от личните карти?
• Какви са условията за съхранение на трудовата книжка при работодателя?
• Кога е допустимо изискване на документ за медицински преглед?
• Налага ли се изискване на свидетелство за съдимост?
• Коя длъжност се определя като отчетническа?
• Каква е минималната допустима възраст за встъпване в трудови правоотношения?
• Какви са ограниченията за трудова дейност под 18 години?
• Изисква ли се съгласие за обработката на личните данни на работниците и служителите? Необходимо ли е да се събират декларации за тази цел?
• Обработка на документи с лични данни от счетоводни фирми;
• Родителите или децата трябва да се съгласят да се обработват лични данни на деца, ангажирани за ученически платени стажове с трудов договор?
• Подлежи ли на санкции съхраняването от работодателя на копие от шофьорски книжки, документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание, научна степен и пр.?
За да четете пълния текст, моля, закупете тази книга.

 

Глава 5.
СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТА

Главата разглежда:
• Кога и за какъв период могат да се обработват лични данни на кандидати за работа и на служители?
• Какви са изискванията за опазване на лични данни, когато дейности от типа на подбор на персонал (HR), обработка на трудови възнаграждения (payroll) и счетоводни услуги се изпълняват от външни изпълнители?
• Какви са разликите между “администратори на лични данни” и “обработващи лични данни”?
• Допустимо ли е превъзлагането на дейности по обработване към подизпълнители/подобработващи?
• Колко време трябва да се съхраняват други документи с трудовоправно значение извън документите по Наредба № 4 (например запорни съобщения за запор на трудово възнаграждение)?
За да четете пълния текст, моля, закупете тази книга.

 

Глава 6.
ФОРМУЛИРАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ В ТРУДОВИЯ ДОГОВОР

Главата разглежда:

• Какво е задължително да се съдържа в трудовия договор?
• Кои са данните за страните, които трябва да се впишат?
• Каква е разликата между “място на работа” и “работно място” и какво е значението за отразяването им в трудовия договор?
• Какви са изисквания за наименование на длъжността и характера на работата?
• Дата на сключването и началото на изпълнението на трудовия договор;
• Времетраенето на трудовия договор;
• Размер на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски;
• Срок на предизвестие при прекратяване на трудовия договор;
• Основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер и периодичност на тяхното изплащане;
• Продължителността на работния ден или седмица;
• Какво допълнително съдържание е допустимо да включва трудовия договор?
• Особености на изпитателния срок;
• Допустим ли е изпитателен срок като алтернатива на срочния трудов договор?
• Каква е продължителността на срока за изпитване?
• Включва ли изпитателният срок времето на отпуск или друг регламентиран период, в който работникът или служителят не е изпълнявал работата?
• Как се прекратява трудов договор със срок за изпитване?
• Може ли да се договори повторно нов изпитателен срок между същите страни и за същата работа?
• Допустими ли са забраните за упражняване на конкурентна дейност?
• Допустимо ли е договарянето на неустойки в трудовоправните отношения?
• Може ли служителите да подпишат декларация, или като клауза в трудовия договор или в допълнително споразумение към него изрично да се съгласят, че при постъпване на работа или впоследствие приемат да бъдат подложени на „тест за лоялност“?
• Как да се договори работа от вкъщи (home offfice)?
• Може ли да се задължат служители да работят в компанията за определен период от време, при обучение, което е осигурено от компанията?
• Законно ли е налагането на глоби, които да се удържат от заплатите?
• Законосъобразно ли е да се удължава срока за изпитване, дори и без да се преминава законоустановения праг (например от 3 месеца да се удължи на 6 месеца)?
• Отпуските за бременност и раждане и платеният годишен отпуск прекъсват ли срока на изпитване?
• Допустимо ли е повторното наемане на трудов договора с изпитателен срок при наличие на интервал от време между тях?
За да четете пълния текст, моля, закупете тази книга.

 

Глава 7.
ФОРМА НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР.
УВЕДОМЛЕНИЕ ДО НАП.
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Главата разглежда:

• Задължителна ли е писмената форма на трудовия договор или е допустим и устно сключен трудов договор?
• Може ли да се сключва трудов договор в електронна форма?
• Какъв е реда и формата за подаване на уведомление за сключения трудов договор в НАП?
• Подава ли се уведомление при изменение на трудовия договор?
• Изготвяне и връчване на длъжностна характеристика;
• Има ли законово установен модел за длъжностни характеристики?
• Колко подробно и конкретно трябва да са описани служебните задачи в длъжностната характеристика?
• Счита ли се за нарушение на трудовото законодателство, ако длъжностната характеристика е връчена на работника в деня на постъпване на работа?
• Какъв код ЕКАТТЕ следва да подадем ако служителя няма обособено стационарно място?
За да четете пълния текст, моля, закупете тази книга.

 

Глава 8.
СРОЧНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

Главата разглежда:

• Правило или изключение са срочните трудови правоотношения?
• Какви задължителни елементи съдържат срочните трудови договори?
• Срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ • какъв е максималният му срок; трябва ли да е налице обективна причина за сключването му; има ли икономически, технологически, финансови, пазарни и други причини, при които е допустим?
• Срочен трудов договор до завършване на определена работа • има ли предвиден максимално допустим срок; има ли ограничение за сключване на “верижни” срочни трудови договори?
• Срочен трудов договор за заместване • кога е допустим; необходимо ли е условията на трудовия договор за заместване да са идентични с условията от договора на замествания титуляр ; кога се прекратява този договор?
• Превръщане на срочния трудов договор в безсрочен • предпоставки; “каскадни” замествания;
• Трудов договор за определен срок, ако не се прекрати с изтичане на срока, превръща ли се в трудов договор, сключен за неопределено време?
• Необходимо ли е уведомяване на НАП, че срочният трудов договор е станал трудов договор за неопределено време?
• Служителка в отпуск по майчинство се завръща на работа, отработва 15 дни и излиза в платен годишен отпуск (натрупания през време на майчинството). Така длъжността отново се оказва незаета, въпреки завръщането на титуляря. Какво следва да се предприеме в този случай?
За да четете пълния текст, моля, закупете тази книга.

 

Глава 9.
ТРУДОВИ ДОГОВОРИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД

Главата разглежда:

• Кое отношение е основно и кое допълнително?
• Продължителността на работното време има ли отношение това кой договор е основен и кой е допълнителен?
• Вписват ли се допълните трудови договори в трудовата книжка?
• Винаги ли се начислява допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит при допълнителните трудови договори?
• Специално основание за прекратяване при допълнителните трудови договори;
• Какво представлява вътрешно съвместителство?
• Какви ограничения има за сключване на трудови договори за допълнителен труд?
• Какво представлява външното съвместителство?
• Има ли ограниченията за видовете работи, които могат да се изпълняват по договора за външното съвместителство?
• Ползване на платен годишен отпуск по договор за външно съвместителство;
• Трудов договор за вътрешно заместване;
• Трудов договор за работа през определени дни от месеца;
• Особености при прекратяването на някои трудови договори за допълнителен труд;
• Служител е назначен на 4-часов работен ден. Към момента на назначаването няма друг трудов договор. Какво ще произтече за работодателя, ако впоследствие лицето сключи договор с друг работодател за 8 часа. Кой договор ще е основен?
• Служител има сключени два трудови договора • първият е срочен за заместване, а вторият е постоянен по чл. 110 КТ (договор за вътрешно съвместителство). След завръщане на замествания и прекратяване на трудовия договор за заместване, трябва ли да се промени основанието на втория трудов договор?
• Относно възнагражденията на учителите, назначени по чл. 114 от КТ
За да четете пълния текст, моля, закупете тази книга.

 

 

ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ

Приложението съдържа:
• МОЛБА ЗА КАДИДАТСТВАНЕ
• БЕЗСРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР С ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК
• БЕЗСРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР БЕЗ ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК
• СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ПО. ЧЛ. 68, АЛ. 1, Т. 1
• СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ПО. ЧЛ. 68, АЛ. 1, Т. 2
• СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ПО. ЧЛ. 68, АЛ. 1, Т. 4
• СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ПО. ЧЛ. 114
• СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ПО. ЧЛ. 110
• СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ПО. ЧЛ. 111
• ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ЗАМЕСТВАНЕ ПО. ЧЛ. 259
• ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ЗАМЕСТВАНЕ СЪС СЪВМЕСТИТЕЛСТВО ПО. ЧЛ. 259
• ДОГОВОР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА
• ДОГОВОР ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
• УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ
За да четете пълния текст, моля, закупете тази книга.

 

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Приложението съдържа:
• КОДЕКС НА ТРУДА
• ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ “НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”
• ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
• ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ
• ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
• ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
• ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА
• ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ
• РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
• НАРЕДБА № 5 ЗА БОЛЕСТИТЕ, ПРИ КОИТО РАБОТНИЦИТЕ, БОЛЕДУВАЩИ ОТ ТЯХ, ИМАТ ОСОБЕНА ЗАКРИЛА СЪГЛАСНО ЧЛ. 333, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА
• НАРЕДБА ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ
• НАРЕДБА № РД-07-1 ОТ 4 АПРИЛ 2016 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
• НАРЕДБА № 4 ЗА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СА НЕОБХОДИМИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР
• НАРЕДБА № 63 ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УКАЗ № 1074 ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАЕМАНЕТО НА ОТЧЕТНИЧЕСКИ, МАТЕРИАЛНООТГОВОРНИ И ДРУГИ ДЛЪЖНОСТИ ОТ ОСЪДЕНИ ЛИЦА
• НАРЕДБА ЗА ВИДА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ В ТРУДОВОТО ДОСИЕ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ
• НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА
• УКАЗ № 1074 ОТ 23.05.1974 Г. ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАЕМАНЕТО НА ОТЧЕТНИЧЕСКИ, МАТЕРИАЛНО ОТГОВОРНИ И ДРУГИ ДЛЪЖНОСТИ ОТ ОСЪДЕНИ ЛИЦА

• Наръчник за служители „Защита на неприкосновеността на работното място“
• ПИСМО № 94-И-212 ОТ 14.12.2000 Г. ОТНОСНО ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР И ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ПЕНСИЯ ПОРАДИ ИНВАЛИДНОСТ
• ПИСМО № 94СС-637 ОТ 21.07.2006 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ТРУДОВ ДОГОВОР
• РЕШЕНИЕ № 9353 ОТ 21.10.2002 Г. ПО АДМ. Д. № 6866/2001 Г.
• РЕШЕНИЕ № 23 ОТ 08.02.1990 Г. ПО ГР. Д. № 839/1989 Г., III Г. О. НА ВС
• РЕШЕНИЕ № 60 ОТ 13.03.2012 Г. НА ВКС
• РЕШЕНИЕ № 325 ОТ 21.11.2011 Г. НА ВКС
• РЕШЕНИЕ № 376 ОТ 26.10.2011 Г. НА ВКС
• РЕШЕНИЕ № 417 ОТ 21.05.2010 Г. НА ВКС
• РЕШЕНИЕ № 533 ОТ 30.06.2010 Г. НА ВКС
• РЕШЕНИЕ № 9353 ОТ 21.10.2002 Г. НА ВАС по адм. д. 6866/2001 г.

За да четете пълния текст, моля, закупете тази книга.

 

 

Как да чета електронните книги?

Изданието е спряно от продажба, тъй като не се предвижда да се актуализира след последните промени в Кодекса на труда от 18 декември 2020 г. Ако въпреки това желаете да получите безплатен достъп до него, моля, свържете се с нас на info@zakonnik.bg.

 

 


Доц. д-р Андрей Александров

ТРУДОВО ПРАВО

Практически сборник от пет електронни книги

—  Издание 2020 г.  —

Изданието е актуализирано в съответствие с извънредната обстановка!

 

 

Сборникът съдържа:

• Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери
• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Възможност да закупите отделна книга или целият сборник с отстъпка от цената

 

 

 

Защо сборникът е в електронна форма?

Извънредната обстановка наложиха промени в законодателството и разясняване на нововъзникващи трудовоправни казуси – в електронното издание те своевременно ще бъдат допълнени – нещо, което е невъзможно в книга на хартия
• Сборникът съдържа огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция електронен .docx (WORD) формат
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

 

 

 


ISBN 978-619-91529-1-1
електронната книга
е налична


13.20 лв. |
Електронна книга 2

РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ

Съдържание:
РАБОТНО ВРЕМЕ
• Определяне и промени в продължителността и отчитането на работното време
• Видове работно време
• Възможности за полагане на труд с по-кратка от нормалната продължителност
• Възможности за полагане на труд с по-дълга от нормалната продължителност
• Нощен труд
• Същинско работно време и време на разположение
• Сумирано изчисляване на работното време
• Казуси от практиката, свързани с работното време

ПОЧИВКИ
• Почивки в работния ден
• Междудневна почивка
• Седмична почивка
• Официални празници
• Отклонения в режима на почивките, приемани от министерския съвет
• Казуси от практиката, свързани с почивките

ОТПУСКИ
• Платени отпуски
• Отпуски поради временна неработоспособност и „приравнени“ случаи
• Отпуски по майчинство
• Учебни отпуски
• Други видове платени отпуски
• Неплатени отпуски
• Казуси от практиката, свързани с отпуските
Към пълното съдържание…
 

 


ISBN 978-619-91529-2-8
електронната книга
е налична


13.20 лв. |
Електронна книга 3

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Съдържание:
• Определяне и изплащане на трудовото възнаграждение
• Системи на заплащане на труда
• Определяне на индивидуалната работна заплата
• Вътрешни правила за работната заплата
• Трудово възнаграждение и социални придобивки
• Трудово възнаграждение и социални придобивки
• Допълнителни трудови възнаграждения
• Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
• Допълнително трудово възнаграждение за образователна и научна степен “доктор” или за научна степен “доктор на науките”
• Други допълнителни трудови възнаграждения по чл. 13 НСОРЗ
• Запори върху трудовото възнаграждение
• Ред и условия за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение
• Образци и формуляри
• Свързани документи
Към пълното съдържание…
 

 


ISBN 978-619-91529-3-5
електронната книга
е налична


13.20 лв. |
Електронна книга 4

ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ

Съдържание:

ВЪВЕДЕНИЕ

Глава 1. ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ

Главата разглежда:
• Дисциплинарни нарушения
• Органи, които налагат дисциплинарните наказания
• Видове дисциплинарни наказания
• Еднократност на дисциплинарното наказание
• Срокове за налагане на дисциплинарните наказания
• Дисциплинарно производство
• Казуси от практиката

Глава 2. ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ

Главата разглежда:
• Правна уредба на имуществената отговорност на работника или служителя
• Имуществената отговорност на работника или служителя по Кодекса на труда
• Видове имуществена отговорност на работника или служителя
• Ограничена имуществена отговорност
• Ред за реализиране на ограничената имуществена отговорност
• Срок за реализиране на ограничената имуществена отговорност
• Пълна имуществена отговорност
• Имуществена отговорност за липси
• Отговорност при съпричиняване на вреди
• Казуси от практиката

Глава 3. ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ВРЕДИ ОТ ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ

Главата разглежда:
• Трудова злополука и „приравнени“ случаи
• Имуществена отговорност на работодателя за вреди в резултат на професионална болест
• Обем на имуществената отговорността на работодателя за вреди в резултат на трудова злополука и професионална болест
• Отговорност за „ексцес“
• Изключване и намаляване на отговорността
• Отговорност за вреди от трудова злополука при временна работа
• Ред за реализиране на имуществената отговорност на работодателя за вреди в резултат на трудовата злополука или професионална болест
• Казуси от практиката

ОБРАЗЦИ към книга 3

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Към пълното съдържание…
 

 


ISBN 978-619-91529-4-2
електронната книга
е налична


13.20 лв. |
Електронна книга 5

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР

Съдържание:

ВЪВЕДЕНИЕ

Глава 1. ОБЩИ ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Главата разглежда:
1.1. Прекратяване на трудовия договор по общата воля на страните
    1.1.1. Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие
    1.1.2. Прекратяване на трудовия договор от работодателя срещу уговорено обезщетение
1.2. Прекратяване на трудовия договор, когато уволнението на работника или служителя бъде признато за незаконно или бъде възстановен на предишната му работа от съда и същият не се яви да я заеме в срока по чл. 345, ал. 1 КТ
1.3. Прекратяване на срочни трудови договори поради изтичане на срока
1.4. Прекратяване на трудовия договор, когато длъжността е определена за заемане от бременна или от трудоустроен и се яви кандидат, който има право да я заеме
1.5. Прекратяване на трудовия договор при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност, или по здравни противопоказания
    1.5.1. Трайна неработоспособност (инвалидност)
    1.5.2. Здравно противопоказание
1.6. Прекратяване на трудовия договор със смъртта на лицето, с което работникът или служителят е сключил трудовия договор с оглед на личността му, и със смъртта на работника или служителя
    1.6.1. Смъртта на работодателя
    1.6.2. Смъртта на работника или служителя
1.7. Казуси от практиката към глава 1

Глава 2. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР ОТ РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ

Главата разглежда:
2.1. Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие
2.2. Прекратяване на трудови договори за допълнителен труд (чл. 334 КТ)
2.3. Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвести
    2.3.1. Поради неизпълнение на задълженията на работодателя
    2.3.2. Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие при невъзможност да изпълнява възложената му работа поради заболяване
    2.3.3. Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие поради други причини
        2.3.3.1.Работникът или служителят преминава на платена изборна работа или постъпва на научна работа въз основа на конкурс
удостоверение от висшето училище или научна организация, или справка от НАП.
        2.3.3.2. Работникът или служителят продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпва на редовна докторантура
        2.3.3.3. Работникът или служителят работи на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или т. 3 КТ и премине на друга работа за неопределено време
        2.3.3.4. Работникът или служителят работи по трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа, и сключи трудов договор с друг работодател, който не е предприятие, което осигурява временна работа
        2.3.3.5. Работникът или служителят е възстановен на работа по съответния ред поради признаване на уволнението за незаконно, за да заеме работата, на която е възстановен
        2.3.3.6. Работникът или служителят постъпва на държавна служба
        2.3.3.7. Работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
    2.3.4. Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие, когато работодателят преустанови дейността си
2.4. Казуси от практиката към глава 2

Глава 3. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ

Главата разглежда:
3.1. Основания за уволнение с предизвестие по причини, свързани с работодателя
    3.1.1. Закриване на предприятието (чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ)
    3.1.2. Закриване на част от предприятието или съкращаване на щата (чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ)
    3.1.3. Намаляване на обема или спиране на работата (чл. 328, ал. 1, т. 3 и 4 КТ)
    3.1.4. Преместване на предприятието или неговото поделение в друго населено място или местност и отказ на работника или служителя да го последва (чл. 328, ал. 1, т. 7 КТ)
    3.1.5. Необходимост от освобождаване на заеманата от работника или служителя длъжност за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност (чл. 328, ал. 1, т. 8 КТ)
    3.1.6. Сключване на договор за управление (чл. 328, ал. 2 КТ)
3.2. Съществените елементи на уволнението по чл. 328, ал. 2 КТ
    3.2.1. Сключване на договор за управление на предприятието
    3.2.2. Срок, в който може да се извърши уволнението
    3.2.3. Персонален кръг на служителите, които могат да бъдат уволнени на основание чл. 328, ал. 2 КТ
3.3. Основания за уволнение с предизвестие по причини, свързани с работника или служителя
    3.3.1. Липса на качества (чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ)
    3.3.2. Придобиване на право на пенсия (чл. 328, ал. 1, т. 10 и сл. КТ)
    3.3.3. Липса на образование или професионална квалификация (чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ) и промяна в изискванията за заемане на длъжността, на които работникът или служителят не отговоря (чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ)
    3.3.4. Обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор (чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ)
3.4. Казуси от практиката към глава 3

Глава 4. ПОДБОР ПРИ УВОЛНЕНИЕ

Глава 5. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ

Главата разглежда:
5.1. Задържане на работника или служителя за изпълнение на присъда (чл. 330, ал. 1 КТ)
5.2. Лишаване на работника или служителя от правото да упражнява определени професии/дейности
    5.2.1. Лишаване на работника или служителя с присъда или по административен ред от право да упражнява професия или да заема длъжността, на която е назначен
    5.2.2. Отнемане на научната степен, ако сключването на трудовия договор е станало с оглед на придобитата степен
    5.2.3. Заличаване от регистрите на съсловните организации
    5.2.4. Когато педагогически специалист по смисъла на ЗПУО е осъден за умишлено престъпление
    5.2.5. Когато с влязъл в сила акт е установен конфликт на интереси по ЗПКОНП
5.3. Отказ на работника или служителя да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване (чл. 330, ал. 2, т. 5 КТ)
5.4. Дисциплинарно уволнение
5.5. Казуси от практиката към глава 5

Глава 6. МАСОВИ УВОЛНЕНИЯ

Главата разглежда:
6.1. Понятието за масови уволнения
6.2. Информиране и консултиране в случаи на масово уволнение (процедура в предприятието)
6.3. Процедура по Закона за насърчаване на заетостта
6.4. Казуси от практиката към глава 5

Глава 7. ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАКРИЛА ПРИ УВОЛНЕНИЕ

Главата разглежда:
7.1. Категории работници и служители, които ползват предварителна закрила при уволнение
    7.1.1. Работници и служители в по-уязвимо социално положение
    7.1.2. Работници и служители, натоварени с важни допълнителни функции
    7.1.3. Всички работници и служители, спрямо които се прилага колективният трудов договор
7.2. Съдържание на предварителната закрила при уволнение
    7.2.1. Абсолютна закрила
    7.2.2. Относителна закрила
7.3. Получаване на разрешение за извършване на уволнението
7.4. Казуси от практиката към глава 7

Глава 8. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, ДЪЛЖИМИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР

Главата разглежда:
8.1. Видове обезщетения, изплащани при прекратяване на трудовото правоотношение
    8.1.1. Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск
    8.1.2. Обезщетение за неспазено предизвестие
    8.1.3. Обезщетение при прекратяване на трудовия договор без предизвестие
    8.1.4. Обезщетение за оставане без работа
    8.1.5. Обезщетение при прекратяване на трудовия договор поради болест
    8.1.6. Благодарствено обезщетение
    8.1.7. Обезщетение за незаконно уволнение
8.2. Изчисляване на обезщетенията и срок за изплащане

ОБРАЗЦИ към книга 5

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Към пълното съдържание…

 

 

Как да чета електронните книги?

Изданието е спряно от продажба, тъй като не се предвижда да се актуализира след последните промени в Кодекса на труда от 18 декември 2020 г. Ако въпреки това желаете да получите безплатен достъп до него, моля, свържете се с нас на info@zakonnik.bg.

 

 

2021 © LegaSoft.bg Електронни книги Купи книга Контакти