Глава 8.

 

СРОЧНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

 

Главата разглежда:

 

• Правило или изключение са срочните трудови правоотношения?
• Какви задължителни елементи съдържат срочните трудови договори?
• Срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ – какъв е максималният му срок; трябва ли да е налице обективна причина за сключването му; има ли икономически, технологически, финансови, пазарни и други причини, при които е допустим?
• Срочен трудов договор до завършване на определена работа – има ли предвиден максимално допустим срок; има ли ограничение за сключване на “верижни” срочни трудови договори?
• Срочен трудов договор за заместване – кога е допустим; необходимо ли е условията на трудовия договор за заместване да са идентични с условията от договора на замествания титуляр ; кога се прекратява този договор?
• Превръщане на срочния трудов договор в безсрочен – предпоставки; “каскадни” замествания;
• Трудов договор за определен срок, ако не се прекрати с изтичане на срока, превръща ли се в трудов договор, сключен за неопределено време?
• Необходимо ли е уведомяване на НАП, че срочният трудов договор е станал трудов договор за неопределено време?
• Служителка в отпуск по майчинство се завръща на работа, отработва 15 дни и излиза в платен годишен отпуск (натрупания през време на майчинството). Така длъжността отново се оказва незаета, въпреки завръщането на титуляря. Какво следва да се предприеме в този случай?

 

За да четете пълния текст, моля, закупете тази книга.

 

 

Как да чета електронните книги?

Изданието е спряно от продажба, тъй като не се предвижда да се актуализира след последните промени в Кодекса на труда от 18 декември 2020 г. Ако въпреки това желаете да получите безплатен достъп до него, моля, свържете се с нас на info@zakonnik.bg.

 

 

2021 © LegaSoft.bg Електронни книги Купи книга Контакти