Доц. д-р Андрей Александров

РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ

Книга 2 от Практически сборник по ТРУДОВО ПРАВО - 2020


ISBN 978-619-91529-1-1
Електронната книга е налична

13.20 лв. |

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава 1. РАБОТНО ВРЕМЕ

Главата разглежда:
1.1. Определяне и промени в продължителността и отчитането на работното време
1.2. Видове работно време
1.3. Възможности за полагане на труд с по-кратка от нормалната продължителност
1.4. Възможности за полагане на труд с по-дълга от нормалната продължителност
1.5. Нощен труд
1.6. Същинско работно време и време на разположение
1.7. Сумирано изчисляване на работното време
Казуси от практиката, свързани с работното време (приложени са към разделите на главата)

Глава 2. ПОЧИВКИ

Главата разглежда:
2.1. Почивки в работния ден
2.2. Междудневна почивка
2.3. Седмична почивка
2.4. Официални празници
2.5. Отклонения в режима на почивките, приемани от министерския съвет
Казуси от практиката, свързани с почивките (приложени са към разделите на главата)

Глава 3. ОТПУСКИ

Главата разглежда:
3.1. Платени отпуски
3.2. Отпуски поради временна неработоспособност и „приравнени“ случаи
3.3. Отпуски по майчинство
3.4. Учебни отпуски
3.5. Други видове платени отпуски
3.6. Неплатени отпуски
Казуси от практиката, свързани с отпуските (приложени са към разделите на главата)

ОБРАЗЦИ
Работно време
Удължаване на работното време
• Протокол за проведени консултации с представители на работниците и служителите във връзка с въвеждане на удължено работно време по чл. 136а от КТ
• Заповед за въвеждане на удължено работно време
• Заповед за компенсиране на удълженото работно време по чл. 136а КТ и чл. 8, ал. 3 от НРВПО
• Книга за отчитане удължаването и компенсирането на работното време (чл. 136а, ал. 2 от КТ)
Намалено работно време
• Заповед по чл. 137, ал. 2 от КТ за работниците и служителите с право на намалено работно време
Непълно работно време
• Заповед за въвеждане на непълно работно време
• Протокол за проведена среща и съгласуване с представители на работниците и служителите относно въвеждане на непълно работно време
• Молба от работника или служителя за преминаване от пълно на непълно работно време по чл. 138а, ал. 3, т. 1 от КТ
• Молба от работника или служителя за преминаване от непълно на пълно работно време по чл. 138а, ал. 3, т. 2 от КТ
Ненормиран работен ден
• Заповед за определяне на длъжностите с ненормирано работно време по чл. 139а, ал. 1 от КТ
Нощен труд
• Съгласие за полагане на нощен труд
• Оттегляне на съгласие за полагане на нощен труд
Извънреден труд
• Заповед за полагане на извънреден труд
• Отказ за полагане на извънреден труд
• Уведомление до териториалната Инспекция по труда за положен извънреден труд
Отчитане на работното време
• Заповед за въвеждане на сумирано отчитане на работното време
Платен годишен отпуск
• Уведомление от работодателя за размера на платения годишен отпуск, който работникът или служителят има право да ползва през календарната година
• Искане от работника/служителя за разрешаване ползването на платен годишен отпуск
• Заповед за разрешаване ползване на платен годишен или друг вид отпуск
• Заповед за предоставяне ползването на платен годишен отпуск на основание чл. 173, ал. 4 от КТ във вр. с чл. 37г, ал. 2 от НРВПО
• Уведомление от работника/служителя до работодателя за ползване на платен годишен отпуск по чл. 176, ал. 3 от КТ
• Искане от работника/служителя до работодателя за прекъсване ползването на платен годишен отпуск
• Заповед за разрешаване прекъсване ползването на платен годишен отпуск
• Съгласие за ползване на остатъка от платения годишен отпуск
• Заповед за отлагане ползването на полагаемия платен годишен отпуск за следващата календарна година по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КТ във вр. с чл. 37г, ал. 2 от НРВПО
• Заповед за отлагане ползването на полагаемия платен годишен отпуск за следващата календарна година по чл. 176, ал. 1, т. 2 от КТ във вр. с чл. 37г, ал. 2 от НРВПО
• Искане за отлагане на платения годишен отпуск за следващата календарна година на основание чл. 176, ал. 1, т. 2 от КТ във вр. с чл. 38, изр. първо от НРВПО
• Заповед по чл. 156, ал. 2 от КТ за работниците и служителите с право на допълнителен платен годишен отпуск
Неплатен отпуск
• Искане от работника или служителя за разрешаване ползване на неплатен отпуск на основание чл. 160, ал. 1 от КТ
• Заповед за разрешаване ползването на неплатен отпуск на основание чл. 160 от КТ
Отпуски по майчинство
Отпуск поради бременност и раждане
• Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 1 КТ от майката/осиновителката (приложение № 7 от НРВПО)
• Заявление за ползване на остатъка до 410 дни от отпуска за бременност и раждане
• Заповед за разрешаване ползването на отпуск за бременност и раждане (за периода от 135 до 410 дни)
• Уведомление за прекратяване на отпуск по чл. 163, ал. 4 или 5 от КТ
• Заявление от бащата за прекратяване ползване на отпуска за бременност и раждане
• Заявление от майката за оттегляне на съгласието за ползване на отпуска за бременност и раждане от бащата на детето
• Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 8 от КТ
• Заявление по чл. 163, ал. 8 от КТ
• Заявление за прекратяване на отпуск по чл. 163, ал. 8 от КТ
• Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10 от КТ от бащата (приложение № 8 от НРВПО)
• Заявление от бащата за ползване на остатъка от отпуска за бременност и раждане в размер на остатъка до 410 дни
• Заповед за разрешаване ползването от бащата на остатъка от отпуска за бременност и раждане в размер на остатъка до 410 дни
Отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
• Заявление за ползване на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст – чл. 164, ал. 1 от КТ
• Заявление за прекратяване ползването на отпуска за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 от КТ
• Декларация за ползване на отпуск по чл. 164, ал. 1 и 3 КТ (приложение № 2 от НРВПО)
• Справка от предприятието, в което работи майката/бащата, настойникът (приложение № 3 от НРВПО)
• Заявление за прекратяване ползването на отпуска за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 3 от КТ
Отпуск за две и повече живи деца
• Заявление за ползване на отпуск по чл. 168 КТ
Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
• Заявление за отпуск по чл. 167а, ал. 1 от КТ
• Съгласие за отглеждане на дете по чл. 167а, ал. 1, изречение второ от КТ
• Заявление за отпуск по чл. 167а, ал. 4 от КТ (от родител, който сам полага грижи за детето)
• Декларация за ползване на отпуск по чл. 167а, ал. 4 от КТ (приложение № 6 от НРВПО)
• Уведомление-отказ за разрешаване на отпуск по чл. 167а от КТ
• Удостоверение за ползване на отпуск по чл. 167а от КТ (приложение № 4 от НРВПО)
Други отпуски
• Искане от работника за ползване на отпуск по чл. 157 от КТ
Отпуски за обучение
• Молба за получаване съгласие на работодателя за кандидатстване и обучение без откъсване от производството
• Съгласие за кандидатстване/обучение без откъсване от производството
• Заявление за ползване на отпуск за обучение по чл. 169, 170 или 171 от КТ
• Заповед за разрешаване ползването на отпуск за обучение по чл. 169, 170 или 171 от КТ

Доц. д-р Андрей Александров

ТРУДОВО ПРАВО

Практически сборник от пет електронни книги

—  Издание 2020 г.  —

 

 

Сборникът съдържа:

• Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери
• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Възможност да закупите отделна книга или целият сборник с отстъпка от цената

 

 

 

Защо сборникът е в електронна форма?

• Епидемиологичната обстановка и извънредното положение са свързани с промени в законодателството и разясняване на нововъзникващи трудовоправни казуси – в електронното издание те своевременно ще бъдат допълнени – нещо, което е невъзможно в книга на хартия
• Сборникът съдържа огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция електронен .docx (WORD) формат
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

 

 

 

 

 

Как да чета електронните книги?

1. Заявете книга от  КУПИ КНИГА
2. Заплатете книгата в EasyPay, ePay или по банков път
3. По имейл получавате данни за достъп и през ВХОД имате достъп до заплатеното издание

 

 

 

2020 © LegaSoft.bg Електронни книги Купи книга Контакти