ОБРАЗЦИ към книга 2

Работно време
Удължаване на работното време
• Протокол за проведени консултации с представители на работниците и служителите във връзка с въвеждане на удължено работно време по чл. 136а от КТ
• Заповед за въвеждане на удължено работно време
• Заповед за компенсиране на удълженото работно време по чл. 136а КТ и чл. 8, ал. 3 от НРВПО
• Книга за отчитане удължаването и компенсирането на работното време (чл. 136а, ал. 2 от КТ)
Намалено работно време
• Заповед по чл. 137, ал. 2 от КТ за работниците и служителите с право на намалено работно време
Непълно работно време
• Заповед за въвеждане на непълно работно време
• Протокол за проведена среща и съгласуване с представители на работниците и служителите относно въвеждане на непълно работно време
• Молба от работника или служителя за преминаване от пълно на непълно работно време по чл. 138а, ал. 3, т. 1 от КТ
• Молба от работника или служителя за преминаване от непълно на пълно работно време по чл. 138а, ал. 3, т. 2 от КТ
Ненормиран работен ден
• Заповед за определяне на длъжностите с ненормирано работно време по чл. 139а, ал. 1 от КТ
Нощен труд
• Съгласие за полагане на нощен труд
• Оттегляне на съгласие за полагане на нощен труд
Извънреден труд
• Заповед за полагане на извънреден труд
• Отказ за полагане на извънреден труд
• Уведомление до териториалната Инспекция по труда за положен извънреден труд
Отчитане на работното време
• Заповед за въвеждане на сумирано отчитане на работното време
Платен годишен отпуск
• Уведомление от работодателя за размера на платения годишен отпуск, който работникът или служителят има право да ползва през календарната година
• Искане от работника/служителя за разрешаване ползването на платен годишен отпуск
• Заповед за разрешаване ползване на платен годишен или друг вид отпуск
• Заповед за предоставяне ползването на платен годишен отпуск на основание чл. 173, ал. 4 от КТ във вр. с чл. 37г, ал. 2 от НРВПО
• Уведомление от работника/служителя до работодателя за ползване на платен годишен отпуск по чл. 176, ал. 3 от КТ
• Искане от работника/служителя до работодателя за прекъсване ползването на платен годишен отпуск
• Заповед за разрешаване прекъсване ползването на платен годишен отпуск
• Съгласие за ползване на остатъка от платения годишен отпуск
• Заповед за отлагане ползването на полагаемия платен годишен отпуск за следващата календарна година по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КТ във вр. с чл. 37г, ал. 2 от НРВПО
• Заповед за отлагане ползването на полагаемия платен годишен отпуск за следващата календарна година по чл. 176, ал. 1, т. 2 от КТ във вр. с чл. 37г, ал. 2 от НРВПО
• Искане за отлагане на платения годишен отпуск за следващата календарна година на основание чл. 176, ал. 1, т. 2 от КТ във вр. с чл. 38, изр. първо от НРВПО
• Заповед по чл. 156, ал. 2 от КТ за работниците и служителите с право на допълнителен платен годишен отпуск
Неплатен отпуск
• Искане от работника или служителя за разрешаване ползване на неплатен отпуск на основание чл. 160, ал. 1 от КТ
• Заповед за разрешаване ползването на неплатен отпуск на основание чл. 160 от КТ
Отпуски по майчинство
Отпуск поради бременност и раждане
• Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 1 КТ от майката/осиновителката (приложение № 7 от НРВПО)
• Заявление за ползване на остатъка до 410 дни от отпуска за бременност и раждане
• Заповед за разрешаване ползването на отпуск за бременност и раждане (за периода от 135 до 410 дни)
• Уведомление за прекратяване на отпуск по чл. 163, ал. 4 или 5 от КТ
• Заявление от бащата за прекратяване ползване на отпуска за бременност и раждане
• Заявление от майката за оттегляне на съгласието за ползване на отпуска за бременност и раждане от бащата на детето
• Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 8 от КТ
• Заявление по чл. 163, ал. 8 от КТ
• Заявление за прекратяване на отпуск по чл. 163, ал. 8 от КТ
• Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10 от КТ от бащата (приложение № 8 от НРВПО)
• Заявление от бащата за ползване на остатъка от отпуска за бременност и раждане в размер на остатъка до 410 дни
• Заповед за разрешаване ползването от бащата на остатъка от отпуска за бременност и раждане в размер на остатъка до 410 дни
Отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
• Заявление за ползване на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст – чл. 164, ал. 1 от КТ
• Заявление за прекратяване ползването на отпуска за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 от КТ
• Декларация за ползване на отпуск по чл. 164, ал. 1 и 3 КТ (приложение № 2 от НРВПО)
• Справка от предприятието, в което работи майката/бащата, настойникът (приложение № 3 от НРВПО)
• Заявление за прекратяване ползването на отпуска за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 3 от КТ
Отпуск за две и повече живи деца
• Заявление за ползване на отпуск по чл. 168 КТ
Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
• Заявление за отпуск по чл. 167а, ал. 1 от КТ
• Съгласие за отглеждане на дете по чл. 167а, ал. 1, изречение второ от КТ
• Заявление за отпуск по чл. 167а, ал. 4 от КТ (от родител, който сам полага грижи за детето)
• Декларация за ползване на отпуск по чл. 167а, ал. 4 от КТ (приложение № 6 от НРВПО)
• Уведомление-отказ за разрешаване на отпуск по чл. 167а от КТ
• Удостоверение за ползване на отпуск по чл. 167а от КТ (приложение № 4 от НРВПО)
Други отпуски
• Искане от работника за ползване на отпуск по чл. 157 от КТ
Отпуски за обучение
• Молба за получаване съгласие на работодателя за кандидатстване и обучение без откъсване от производството
• Съгласие за кандидатстване/обучение без откъсване от производството
• Заявление за ползване на отпуск за обучение по чл. 169, 170 или 171 от КТ
• Заповед за разрешаване ползването на отпуск за обучение по чл. 169, 170 или 171 от КТ
За да четете пълния текст, моля, закупете тази книга.

 

 

 

Как да чета електронните книги?

1. Заявете книга от  КУПИ КНИГА
2. Заплатете книгата в EasyPay, ePay или по банков път
3. По имейл получавате данни за достъп и през ВХОД имате достъп до заплатеното издание

 

 

 

2020 © LegaSoft.bg Електронни книги Купи книга Контакти