СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОДЕКС НА ТРУДА
КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 Г.
ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ “НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО
ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА
ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

НАРЕДБА № 2 ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ДЕЖУРСТВО ИЛИ ЗА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛЯ
НАРЕДБА № 3 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ
НАРЕДБА № 4 ЗА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СА НЕОБХОДИМИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР
НАРЕДБА № 5 ЗА БОЛЕСТИТЕ, ПРИ КОИТО РАБОТНИЦИТЕ, БОЛЕДУВАЩИ ОТ ТЯХ, ИМАТ ОСОБЕНА ЗАКРИЛА СЪГЛАСНО ЧЛ. 333, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА
НАРЕДБА № 5 ОТ 11 МАЙ 1999 Г. ЗА РЕДА, НАЧИНА И ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА РИСКА
НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА
НАРЕДБА № 15 ОТ 31 МАЙ 1999 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ФИЗИОЛОГИЧНИ РЕЖИМИ НА ТРУД И ПОЧИВКА ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА
НАРЕДБА № 63 ЗА ПРИЛАГАНЕ НА УКАЗ № 1074 ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАЕМАНЕТО НА ОТЧЕТНИЧЕСКИ, МАТЕРИАЛНООТГОВОРНИ И ДРУГИ ДЛЪЖНОСТИ ОТ ОСЪДЕНИ ЛИЦА
НАРЕДБА № 7 ОТ 15 АВГУСТ 2005 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ РАБОТА С ВИДЕОДИСПЛЕИ
НАРЕДБА № РД-07-1 ОТ 4 АПРИЛ 2016 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
НАРЕДБА ЗА ВИДА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ В ТРУДОВОТО ДОСИЕ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ
НАРЕДБА ЗА КОМАНДИРОВКИТЕ В СТРАНАТА
НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ЗА КОИТО СЕ УСТАНОВЯВА НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ
НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ТРАНСПОРТНИ ДЕЙНОСТИ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ
НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ
НАРЕДБА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ
НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА
НАРЕДБА ЗА ТРУДОВАТА КНИЖКА И ТРУДОВИЯ СТАЖ
НАРЕДБА ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И РАЗМЕРИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ДОБРОВОЛЦИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
РЕШЕНИЕ № 798 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДНИТЕ ЗА РЕЛИГИОЗНИ ПРАЗНИЦИ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, РАЗЛИЧНИ ОТ ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВНОТО, ПРЕЗ 2020 Г.

УКАЗ № 1074 ОТ 23.05.1974 Г. ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАЕМАНЕТО НА ОТЧЕТНИЧЕСКИ, МАТЕРИАЛНО ОТГОВОРНИ И ДРУГИ ДЛЪЖНОСТИ ОТ ОСЪДЕНИ ЛИЦА

 

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

РЕШЕНИЕ № 12 ОТ 11 НОЕМВРИ 2010 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 15 ОТ 2010 Г.
РЕШЕНИЕ № 23 ОТ 08.02.1990 Г. ПО ГР. Д. № 839/1989 Г., III Г. О. НА ВС
РЕШЕНИЕ № 60 ОТ 13.03.2012 Г. НА ВКС
РЕШЕНИЕ № 135 ОТ 12.02.2010 Г. ПО ГР. Д. № 189/2009 Г., Г. К., ІІІ Г. О. НА ВКС
РЕШЕНИЕ №325 ОТ 21.11.2011 Г. НА ВКС
РЕШЕНИЕ № 376 ОТ 26.10.2011 Г. НА ВКС
РЕШЕНИЕ № 417 ОТ 21.05.2010 Г. НА ВКС
РЕШЕНИЕ № 533 ОТ 30.06.2010 Г. НА ВКС
РЕШЕНИЕ № 564 ОТ 05.10.2010 Г. ПО ГР. Д. № 100/2010 Г., Г. К., ІІІ Г. О. НА ВКС
РЕШЕНИЕ № 9353 ОТ 21.10.2002 Г. НА ВАС по адм. д. 6866/2001 г.
ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 8 ОТ 14.11.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 8/2013 Г., ОСГК НА ВКС

 

АДМИНИСТРАТИВНА ПРАКТИКА

Наръчник за служители „Защита на неприкосновеността на работното място“
ПИСМО № 94-И-212 ОТ 14.12.2000 Г. ОТНОСНО ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР И ПРЕИЗЧИСЛЯВАНЕТО НА ПЕНСИЯ ПОРАДИ ИНВАЛИДНОСТ
ПИСМО № 94СС-637 ОТ 21.07.2006 Г. ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ТРУДОВ ДОГОВОР
ПИСМО НА МТСП С ИЗХ. № 94-ЦЦ-81 ОТ 19.05.2003 Г. ОТНОСНО ПРЕКЪСВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ОТПУСК ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 2-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
• ПИСМО № 94-И-33 ОТ 20.03.2000 Г. ОТНОСНО ПРАВОТО НА ПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ОБУЧЕНИЕ
• ПИСМО № 0414-13 ОТ 07.02.2003 Г. ОТНОСНО ПРАВОТО НА ПЛАТЕН ОТПУСК НА УЧАЩИ СЕ РАБОТНИЦИ

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР. ЗА СИСТЕМАТА НА. ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (11.06.2018 г.)

2020 © LegaSoft.bg Електронни книги Купи книга Контакти