Доц. д-р Андрей Александров

РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ

Книга 2 от Практически сборник по ТРУДОВО ПРАВО - 2020


ISBN 978-619-91529-1-1
Електронната книга е налична

13.20 лв. |

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава 1. РАБОТНО ВРЕМЕ

Главата разглежда:
1.1. Определяне и промени в продължителността и отчитането на работното време
1.2. Видове работно време
1.3. Възможности за полагане на труд с по-кратка от нормалната продължителност
1.4. Възможности за полагане на труд с по-дълга от нормалната продължителност
1.5. Нощен труд
1.6. Същинско работно време и време на разположение
1.7. Сумирано изчисляване на работното време
Казуси от практиката, свързани с работното време (приложени са към разделите на главата)

Глава 2. ПОЧИВКИ

Главата разглежда:
2.1. Почивки в работния ден
2.2. Междудневна почивка
2.3. Седмична почивка
2.4. Официални празници
2.5. Отклонения в режима на почивките, приемани от министерския съвет
Казуси от практиката, свързани с почивките (приложени са към разделите на главата)

Глава 3. ОТПУСКИ

Главата разглежда:
3.1. Платени отпуски
3.2. Отпуски поради временна неработоспособност и „приравнени“ случаи
3.3. Отпуски по майчинство
3.4. Учебни отпуски
3.5. Други видове платени отпуски
3.6. Неплатени отпуски
Казуси от практиката, свързани с отпуските (приложени са към разделите на главата)

ОБРАЗЦИ
Работно време
Удължаване на работното време
• Протокол за проведени консултации с представители на работниците и служителите във връзка с въвеждане на удължено работно време по чл. 136а от КТ
• Заповед за въвеждане на удължено работно време
• Заповед за компенсиране на удълженото работно време по чл. 136а КТ и чл. 8, ал. 3 от НРВПО
• Книга за отчитане удължаването и компенсирането на работното време (чл. 136а, ал. 2 от КТ)
Намалено работно време
• Заповед по чл. 137, ал. 2 от КТ за работниците и служителите с право на намалено работно време
Непълно работно време
• Заповед за въвеждане на непълно работно време
• Протокол за проведена среща и съгласуване с представители на работниците и служителите относно въвеждане на непълно работно време
• Молба от работника или служителя за преминаване от пълно на непълно работно време по чл. 138а, ал. 3, т. 1 от КТ
• Молба от работника или служителя за преминаване от непълно на пълно работно време по чл. 138а, ал. 3, т. 2 от КТ
Ненормиран работен ден
• Заповед за определяне на длъжностите с ненормирано работно време по чл. 139а, ал. 1 от КТ
Нощен труд
• Съгласие за полагане на нощен труд
• Оттегляне на съгласие за полагане на нощен труд
Извънреден труд
• Заповед за полагане на извънреден труд
• Отказ за полагане на извънреден труд
• Уведомление до териториалната Инспекция по труда за положен извънреден труд
Отчитане на работното време
• Заповед за въвеждане на сумирано отчитане на работното време
Платен годишен отпуск
• Уведомление от работодателя за размера на платения годишен отпуск, който работникът или служителят има право да ползва през календарната година
• Искане от работника/служителя за разрешаване ползването на платен годишен отпуск
• Заповед за разрешаване ползване на платен годишен или друг вид отпуск
• Заповед за предоставяне ползването на платен годишен отпуск на основание чл. 173, ал. 4 от КТ във вр. с чл. 37г, ал. 2 от НРВПО
• Уведомление от работника/служителя до работодателя за ползване на платен годишен отпуск по чл. 176, ал. 3 от КТ
• Искане от работника/служителя до работодателя за прекъсване ползването на платен годишен отпуск
• Заповед за разрешаване прекъсване ползването на платен годишен отпуск
• Съгласие за ползване на остатъка от платения годишен отпуск
• Заповед за отлагане ползването на полагаемия платен годишен отпуск за следващата календарна година по чл. 176, ал. 1, т. 1 от КТ във вр. с чл. 37г, ал. 2 от НРВПО
• Заповед за отлагане ползването на полагаемия платен годишен отпуск за следващата календарна година по чл. 176, ал. 1, т. 2 от КТ във вр. с чл. 37г, ал. 2 от НРВПО
• Искане за отлагане на платения годишен отпуск за следващата календарна година на основание чл. 176, ал. 1, т. 2 от КТ във вр. с чл. 38, изр. първо от НРВПО
• Заповед по чл. 156, ал. 2 от КТ за работниците и служителите с право на допълнителен платен годишен отпуск
Неплатен отпуск
• Искане от работника или служителя за разрешаване ползване на неплатен отпуск на основание чл. 160, ал. 1 от КТ
• Заповед за разрешаване ползването на неплатен отпуск на основание чл. 160 от КТ
Отпуски по майчинство
Отпуск поради бременност и раждане
• Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 1 КТ от майката/осиновителката (приложение № 7 от НРВПО)
• Заявление за ползване на остатъка до 410 дни от отпуска за бременност и раждане
• Заповед за разрешаване ползването на отпуск за бременност и раждане (за периода от 135 до 410 дни)
• Уведомление за прекратяване на отпуск по чл. 163, ал. 4 или 5 от КТ
• Заявление от бащата за прекратяване ползване на отпуска за бременност и раждане
• Заявление от майката за оттегляне на съгласието за ползване на отпуска за бременност и раждане от бащата на детето
• Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 8 от КТ
• Заявление по чл. 163, ал. 8 от КТ
• Заявление за прекратяване на отпуск по чл. 163, ал. 8 от КТ
• Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10 от КТ от бащата (приложение № 8 от НРВПО)
• Заявление от бащата за ползване на остатъка от отпуска за бременност и раждане в размер на остатъка до 410 дни
• Заповед за разрешаване ползването от бащата на остатъка от отпуска за бременност и раждане в размер на остатъка до 410 дни
Отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
• Заявление за ползване на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст – чл. 164, ал. 1 от КТ
• Заявление за прекратяване ползването на отпуска за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 от КТ
• Декларация за ползване на отпуск по чл. 164, ал. 1 и 3 КТ (приложение № 2 от НРВПО)
• Справка от предприятието, в което работи майката/бащата, настойникът (приложение № 3 от НРВПО)
• Заявление за прекратяване ползването на отпуска за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 3 от КТ
Отпуск за две и повече живи деца
• Заявление за ползване на отпуск по чл. 168 КТ
Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
• Заявление за отпуск по чл. 167а, ал. 1 от КТ
• Съгласие за отглеждане на дете по чл. 167а, ал. 1, изречение второ от КТ
• Заявление за отпуск по чл. 167а, ал. 4 от КТ (от родител, който сам полага грижи за детето)
• Декларация за ползване на отпуск по чл. 167а, ал. 4 от КТ (приложение № 6 от НРВПО)
• Уведомление-отказ за разрешаване на отпуск по чл. 167а от КТ
• Удостоверение за ползване на отпуск по чл. 167а от КТ (приложение № 4 от НРВПО)
Други отпуски
• Искане от работника за ползване на отпуск по чл. 157 от КТ
Отпуски за обучение
• Молба за получаване съгласие на работодателя за кандидатстване и обучение без откъсване от производството
• Съгласие за кандидатстване/обучение без откъсване от производството
• Заявление за ползване на отпуск за обучение по чл. 169, 170 или 171 от КТ
• Заповед за разрешаване ползването на отпуск за обучение по чл. 169, 170 или 171 от КТ

Доц. д-р Андрей Александров

ТРУДОВО ПРАВО

Практически сборник от пет електронни книги

—  Издание 2020 г.  —

Изданието е актуализирано в съответствие с извънредната обстановка!

 

 

Сборникът съдържа:

• Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери
• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Възможност да закупите отделна книга или целият сборник с отстъпка от цената

 

 

 

Защо сборникът е в електронна форма?

Извънредната обстановка наложиха промени в законодателството и разясняване на нововъзникващи трудовоправни казуси – в електронното издание те своевременно ще бъдат допълнени – нещо, което е невъзможно в книга на хартия
• Сборникът съдържа огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция електронен .docx (WORD) формат
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

 

 


 


ISBN 978-619-91529-2-8
електронната книга
е налична


13.20 лв. |
Електронна книга 3

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Съдържание:
• Определяне и изплащане на трудовото възнаграждение
• Системи на заплащане на труда
• Определяне на индивидуалната работна заплата
• Вътрешни правила за работната заплата
• Трудово възнаграждение и социални придобивки
• Трудово възнаграждение и социални придобивки
• Допълнителни трудови възнаграждения
• Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
• Допълнително трудово възнаграждение за образователна и научна степен “доктор” или за научна степен “доктор на науките”
• Други допълнителни трудови възнаграждения по чл. 13 НСОРЗ
• Запори върху трудовото възнаграждение
• Ред и условия за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение
• Образци и формуляри
• Свързани документи
Към пълното съдържание…
 

 


ISBN 978-619-91529-3-5
електронната книга
е налична


13.20 лв. |
Електронна книга 4

ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ

Съдържание:

ВЪВЕДЕНИЕ

Глава 1. ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ

Главата разглежда:
• Дисциплинарни нарушения
• Органи, които налагат дисциплинарните наказания
• Видове дисциплинарни наказания
• Еднократност на дисциплинарното наказание
• Срокове за налагане на дисциплинарните наказания
• Дисциплинарно производство
• Казуси от практиката

Глава 2. ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ

Главата разглежда:
• Правна уредба на имуществената отговорност на работника или служителя
• Имуществената отговорност на работника или служителя по Кодекса на труда
• Видове имуществена отговорност на работника или служителя
• Ограничена имуществена отговорност
• Ред за реализиране на ограничената имуществена отговорност
• Срок за реализиране на ограничената имуществена отговорност
• Пълна имуществена отговорност
• Имуществена отговорност за липси
• Отговорност при съпричиняване на вреди
• Казуси от практиката

Глава 3. ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ВРЕДИ ОТ ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ

Главата разглежда:
• Трудова злополука и „приравнени“ случаи
• Имуществена отговорност на работодателя за вреди в резултат на професионална болест
• Обем на имуществената отговорността на работодателя за вреди в резултат на трудова злополука и професионална болест
• Отговорност за „ексцес“
• Изключване и намаляване на отговорността
• Отговорност за вреди от трудова злополука при временна работа
• Ред за реализиране на имуществената отговорност на работодателя за вреди в резултат на трудовата злополука или професионална болест
• Казуси от практиката

ОБРАЗЦИ към книга 3

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Към пълното съдържание…
 

 


ISBN 978-619-91529-4-2
електронната книга
е налична


13.20 лв. |
Електронна книга 5

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР

Съдържание:

ВЪВЕДЕНИЕ

Глава 1. ОБЩИ ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Главата разглежда:
1.1. Прекратяване на трудовия договор по общата воля на страните
    1.1.1. Прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие
    1.1.2. Прекратяване на трудовия договор от работодателя срещу уговорено обезщетение
1.2. Прекратяване на трудовия договор, когато уволнението на работника или служителя бъде признато за незаконно или бъде възстановен на предишната му работа от съда и същият не се яви да я заеме в срока по чл. 345, ал. 1 КТ
1.3. Прекратяване на срочни трудови договори поради изтичане на срока
1.4. Прекратяване на трудовия договор, когато длъжността е определена за заемане от бременна или от трудоустроен и се яви кандидат, който има право да я заеме
1.5. Прекратяване на трудовия договор при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност, или по здравни противопоказания
    1.5.1. Трайна неработоспособност (инвалидност)
    1.5.2. Здравно противопоказание
1.6. Прекратяване на трудовия договор със смъртта на лицето, с което работникът или служителят е сключил трудовия договор с оглед на личността му, и със смъртта на работника или служителя
    1.6.1. Смъртта на работодателя
    1.6.2. Смъртта на работника или служителя
1.7. Казуси от практиката към глава 1

Глава 2. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР ОТ РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ

Главата разглежда:
2.1. Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие
2.2. Прекратяване на трудови договори за допълнителен труд (чл. 334 КТ)
2.3. Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвести
    2.3.1. Поради неизпълнение на задълженията на работодателя
    2.3.2. Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие при невъзможност да изпълнява възложената му работа поради заболяване
    2.3.3. Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие поради други причини
        2.3.3.1.Работникът или служителят преминава на платена изборна работа или постъпва на научна работа въз основа на конкурс
удостоверение от висшето училище или научна организация, или справка от НАП.
        2.3.3.2. Работникът или служителят продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпва на редовна докторантура
        2.3.3.3. Работникът или служителят работи на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или т. 3 КТ и премине на друга работа за неопределено време
        2.3.3.4. Работникът или служителят работи по трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа, и сключи трудов договор с друг работодател, който не е предприятие, което осигурява временна работа
        2.3.3.5. Работникът или служителят е възстановен на работа по съответния ред поради признаване на уволнението за незаконно, за да заеме работата, на която е възстановен
        2.3.3.6. Работникът или служителят постъпва на държавна служба
        2.3.3.7. Работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
    2.3.4. Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие, когато работодателят преустанови дейността си
2.4. Казуси от практиката към глава 2

Глава 3. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ

Главата разглежда:
3.1. Основания за уволнение с предизвестие по причини, свързани с работодателя
    3.1.1. Закриване на предприятието (чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ)
    3.1.2. Закриване на част от предприятието или съкращаване на щата (чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ)
    3.1.3. Намаляване на обема или спиране на работата (чл. 328, ал. 1, т. 3 и 4 КТ)
    3.1.4. Преместване на предприятието или неговото поделение в друго населено място или местност и отказ на работника или служителя да го последва (чл. 328, ал. 1, т. 7 КТ)
    3.1.5. Необходимост от освобождаване на заеманата от работника или служителя длъжност за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност (чл. 328, ал. 1, т. 8 КТ)
    3.1.6. Сключване на договор за управление (чл. 328, ал. 2 КТ)
3.2. Съществените елементи на уволнението по чл. 328, ал. 2 КТ
    3.2.1. Сключване на договор за управление на предприятието
    3.2.2. Срок, в който може да се извърши уволнението
    3.2.3. Персонален кръг на служителите, които могат да бъдат уволнени на основание чл. 328, ал. 2 КТ
3.3. Основания за уволнение с предизвестие по причини, свързани с работника или служителя
    3.3.1. Липса на качества (чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ)
    3.3.2. Придобиване на право на пенсия (чл. 328, ал. 1, т. 10 и сл. КТ)
    3.3.3. Липса на образование или професионална квалификация (чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ) и промяна в изискванията за заемане на длъжността, на които работникът или служителят не отговоря (чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ)
    3.3.4. Обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор (чл. 328, ал. 1, т. 12 КТ)
3.4. Казуси от практиката към глава 3

Глава 4. ПОДБОР ПРИ УВОЛНЕНИЕ

Глава 5. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ

Главата разглежда:
5.1. Задържане на работника или служителя за изпълнение на присъда (чл. 330, ал. 1 КТ)
5.2. Лишаване на работника или служителя от правото да упражнява определени професии/дейности
    5.2.1. Лишаване на работника или служителя с присъда или по административен ред от право да упражнява професия или да заема длъжността, на която е назначен
    5.2.2. Отнемане на научната степен, ако сключването на трудовия договор е станало с оглед на придобитата степен
    5.2.3. Заличаване от регистрите на съсловните организации
    5.2.4. Когато педагогически специалист по смисъла на ЗПУО е осъден за умишлено престъпление
    5.2.5. Когато с влязъл в сила акт е установен конфликт на интереси по ЗПКОНП
5.3. Отказ на работника или служителя да заеме предложената му подходяща работа при трудоустрояване (чл. 330, ал. 2, т. 5 КТ)
5.4. Дисциплинарно уволнение
5.5. Казуси от практиката към глава 5

Глава 6. МАСОВИ УВОЛНЕНИЯ

Главата разглежда:
6.1. Понятието за масови уволнения
6.2. Информиране и консултиране в случаи на масово уволнение (процедура в предприятието)
6.3. Процедура по Закона за насърчаване на заетостта
6.4. Казуси от практиката към глава 5

Глава 7. ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАКРИЛА ПРИ УВОЛНЕНИЕ

Главата разглежда:
7.1. Категории работници и служители, които ползват предварителна закрила при уволнение
    7.1.1. Работници и служители в по-уязвимо социално положение
    7.1.2. Работници и служители, натоварени с важни допълнителни функции
    7.1.3. Всички работници и служители, спрямо които се прилага колективният трудов договор
7.2. Съдържание на предварителната закрила при уволнение
    7.2.1. Абсолютна закрила
    7.2.2. Относителна закрила
7.3. Получаване на разрешение за извършване на уволнението
7.4. Казуси от практиката към глава 7

Глава 8. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, ДЪЛЖИМИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР

Главата разглежда:
8.1. Видове обезщетения, изплащани при прекратяване на трудовото правоотношение
    8.1.1. Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск
    8.1.2. Обезщетение за неспазено предизвестие
    8.1.3. Обезщетение при прекратяване на трудовия договор без предизвестие
    8.1.4. Обезщетение за оставане без работа
    8.1.5. Обезщетение при прекратяване на трудовия договор поради болест
    8.1.6. Благодарствено обезщетение
    8.1.7. Обезщетение за незаконно уволнение
8.2. Изчисляване на обезщетенията и срок за изплащане

ОБРАЗЦИ към книга 5

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Към пълното съдържание…

 

 

Как да чета електронните книги?

Изданието е спряно от продажба, тъй като не се предвижда да се актуализира след последните промени в Кодекса на труда от 18 декември 2020 г. Ако въпреки това желаете да получите безплатен достъп до него, моля, свържете се с нас на info@zakonnik.bg.

 

 

2021 © LegaSoft.bg Електронни книги Купи книга Контакти